Min registrarsida
Bannerbild blå himmel och moln

Information om ax-domäner

Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, föreningar eller privatpersoner. Men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn.

Den löpande administrationen av ax-domännamn hanteras av registrarer. Ålands landskapsregering arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Landskapsregeringen tillhandahåller också webbplatsen Whois.ax som innehåller information, regelverk och sökfunktioner på befintliga och lediga ax-domännamn.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn (domännamnsanvändare) vänder sig till en valfri registrar som i sin tur registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Registraren tillhandahåller sedan domännamnsanvändarens alla tjänster: förnyande, överföring, registrarbyte, uppdatering av uppgifter och uppsägning av domännamn. Ett domännamn måste alltid vara registrerat på den verkliga användaren, inte till exempel på registraren som endast förvaltar domännamnet för sin kund.

Avgifter och prissättning

Landskapsregeringen tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Domännamnsavgiften är samma för alla registrarer. Avgiften är idag:

Giltighetstid 1 år – 20 euro
Giltighetstid 3 år – 55 euro
Giltighetstid 5 år – 85 euro

Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

För domännamnsanvändare

Domännamnsanvändaren tar kontakt med valfri registrar för att införskaffa ett ax-domännamn och alla därtill relaterade tjänster, exempelvis förnyelse av domännamn och uppdatering av kontakt- och faktureringsuppgifter.

Övervakning och varumärkesskydd

Landskapsregeringen övervakar registrarverksamheten samt förvaltar domännamnsregistret och namntjänsten (DNS) för ax-roten. Ett domännamn får inte kränka en annans skyddade namn eller varumärke.

Vem kan ansöka om ax-domännamn?

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild näringsidkare, en annan sammanslutning eller en fysisk person. Användare av ax-domännamn är ofta åländska företag, föreningar eller privatpersoner. Men vem som helst kan vara användare av ett ax-domännamn.

Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig till valfri ax-registrar.

Lagstiftning

Registreringen av domännamn under toppdomänen ax regleras av Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (FFS 917/2014) och de paragrafer som rör domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Den nya lagen om toppdomänen .ax trädde i kraft i september 2016. I lagen stipuleras bland annat om verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (FFS 917/2014) på webbplatsen finlex

Direktlänk till Domännamnsföreskrift M68 som pdf på webbplatsen finlex

Motivering till och tillämpning av Domännamnsföreskrift M68 som pdf på webbplatsen finlex

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

  • bokstäverna a-z
  • siffrorna 0-9
  • övriga tillåtna tecken är t.ex. å, ä, ö

Ett domännamn får inte:

  • börja eller sluta med ett bindestreck-minus
  • börja med tecknen xn--.
  • motsvara eller likna någon annans skyddade namn eller märke

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskrift M68.

Direktlänk till Domännamnsföreskrift M68 som pdf på webbplatsen finlex

Ordlista

Domännamnanvändare

Den person, det företag eller den förening på vilket domännamnet är registrerat.

Domännamnanvändare är kunder hos valfri registar. Domännamnet ska vara registrerat på den verkliga användaren, inte på registraren eller en annan avtalspartner.

Registrar

En aktör som tillhandahåller en tjänst till sina kunder. Tjänsten består av att registrera domännamn för sina kunders del hos landskapsregeringen. Registraren tillhandahåller därutöver alla tjänster som är relaterade till ax-domännamn: registrering, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av domännamnanvändarens kontaktuppgifter. Registraren iakttar de skyldigheter som åläggs registraren i Informationssamhällsbalken samt tillhörande föreskrift.

Domännamnsregister

Landskapsregeringen förvaltar ett register med samtliga ax-domännamn, domännamnanvändare och registrarer.

Namnserver

En namnserver kopplar ihop domännamnet och den plats där övriga tjänster såsom e-post och webbsidor finns. Namnservrar tillhandahålls vanligen av samma leverantör som tillhandahåller e-post och webbhotelltjänster.

Registrarer för ax-domäner

Registrarer

Registar:

Nyttab Ab

Land:

FI

Hemsida:
Registar:

Tor Smedberg

Land:

SE

Hemsida:
Registar:

Sebbex Ab Oy

Land:

FI

Hemsida:
Registar:

Blissmo Ab

Land:

AX

Hemsida:
Registar:

Maksim Mikhailov

Land:

AX

Hemsida:
Registar:

Alastair Barber

Land:

FI

Hemsida:
Registar:

united-domains AG

Land:

DE

Hemsida:
Registar:

Marcaria.com LLC

Land:

US

Hemsida:
Registar:

Nom-IQ Ltd dba Com Laude

Land:

GB

Hemsida:
Registar:

Alexander Muravya

Land:

EE

Hemsida:
Registar:

Ab VVS-planering K Lindgrén / LIA-Media

Land:

FI

Hemsida:
Registar:

Elliot Eriksson

Land:

AX

Hemsida:
Registar:

Perfect Sense AB

Land:

SE

Hemsida:
Registar:

lijiawei

Land:

CN

Hemsida:
Registar:

AS207960 Cyfyngedig

Land:

GB

Hemsida:
Registar:

Consilia Solutions Ab

Land:

AX

Hemsida:
Registar:

IP-Connect AB

Land:

AX

Hemsida:
Registar:

Stanco doo

Land:

RS

Hemsida:
Registar:

TwinOak Productions

Land:

AX

Hemsida:
Registar:

x59 DevOps LLC

Land:

US

Hemsida: