Min registrarsida

Vem kan bli registrar?

Vem som helst kan fungera som registrar. Registraren har både ansvar och skyldigheter.

Det ansvar och de skyldigheter som registraren har finns reglerade i Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (FFS 917/2014) och de paragrafer som rör domännamn samt föreskrift om domännamn M68.

Hur fungerar det?

När du har anmält dig som registrar hos Whois.ax erhåller du ett användarnamn och lösenord för att logga in till din egen registrarsida. På registrarsidan kan du till exempel:

 • Registrera ax-domäner åt dina kunder i ett enkelt och överskådligt formulär
 • Administrera domäner för dina kunder, t.ex. justera dns-inställningar, kontaktuppgifter mm
 • Ändra giltighetsdatum för domäner för dina kunder där du kan lägga till olika perioder gentemot den prislista som landskapsregeringen fastställt
 • Skapa överföringskoder för ägarbyte av domäner
 • Skapa eller ta emot överföringskod ifall kunden önskar byte av registrar
 • Administrera dina egna uppgifter

Whois.ax använder inte EPP apin, utan fungerar med manuella formulär.

Ansvar, regler och lagstiftning

En registrar har både ansvar och skyldigheter. Endast registrarer kan registrera och administrera sina kunders ax-domännamn via landskapsregeringens system i domännamnsregistret.

På kundens uppmaning ska registraren registrera domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister, uppdatera uppgifterna om domännamnet, förlänga domännamnets giltighetstid, byta domännamnets registrar, överföra domännamnet till en annan användare och avregistrera domännamnet från landskapsregeringens register.

Registraren är också skyldig att:

 • Ge sina kunder information om domännamnets form, innehåll och laglighet
 • Meddela sina kunder om registrarverksamheten ändras eller avslutas

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (FFS 917/2014) och de paragrafer som rör domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Den 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax i kraft. I lagen stipuleras bland annat om verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (FFS 917/2014)

Domännamnsföreskrift M68, pdf

Motivering till och tillämpning av föreskrift M68, pdf

Betalning och fakturering

Ålands landskapsregering tar ut en domännamnsavgift av registrarerna för varje registrering och för varje förnyande av domännamn. Avgiften, som är densamma för alla registrarer, är:

 • Giltighetstid 1 år – 20 euro
 • Giltighetstid 3 år – 55 euro
 • Giltighetstid 5 år – 85 euro

Registrarerna får dock fritt prissätta sina egna tjänster och fastställa sina egna priser för sina kunder.

Från och med den 30 maj 2022 tillhandahåller landskapsregeringen e-betalning för domännamnsregistreringar och förnyelser av domännamn. Registrarerna måste ha ett positivt saldo, tillräckligt för att täcka de registreringar och förnyelser som görs. Under en kortare övergångsperiod efter e-betalningens införande kommer dock ett visst negativt saldo att vara tillåtet.

Situationer och tillvägagångssätt

Profiler

 • Domännamnsanvändare Den som använder och äger en specifik domän. Användare har inte en egen administration, utan all administration för användaren sköts av en specifik registrar som användaren har valt.
 • Registrar All registrering, administration och hantering av domäner för användare sköts av registrarer.
 • Registrar Ålands landskapsregering Registraren Ålands landskapsregering tar inte emot nyregistreringar utan hanterar enbart landskapsregeringens egna domännamn.

Situationer och tillvägagångssätt

Överföringskoder skapas alltid av aktuell registrar och koden är giltig fem dagar.

Byte av registrar

Situation: Domännamnsanvändaren vill flytta en domän från en registrar (R1) till en annan (R2).

Tillvägagångssätt: Användaren bör kontakta R1 per epost och begära flyttning till en annan registrar. Då erhåller användaren en överföringskod av R1 som svar på epostmeddelandet. Användare skickar sedan samma kod till R2 som tar emot koden och fyller i den på sin registrarsida (Ta över domän). Om koden är giltig kommer domänen att automatiskt flytta över till R2.

Domännamnet byter användare (hos samma registrar)

Situation: en användare (A1) vill överföra en domän till en annan användare (A2) inom samma registrar.

Tillvägagångssätt: Domännamnsanvändaren (A1) kontakta sin registrar för att begära en överföringskod för att byta användare (ägare) av en specifik domän. Registraren genererar koden och skickar tillbaka den till A1 per epost. A1 skickar sedan samma kod till den nya användaren (A2) som i sin tur skickar koden till registraren som ett kvitto på att användarbytet är okej. Registraren uppdaterar sedan domännamnets uppgifter enligt A2.

Byte av användare samt byte av registrar

Situation: En användare (A1) vill överföra ett domännamn till en annan användare(A2). Användarna har olika registrarer.

Tillvägagångssätt: Detta tillvägagångssätt blir en kombination av situation 1 och 2. Först genomförs ett byte av användare (situation 2). När den nya användaren (A2) är registrerad väljer A2 att begära ut överföringskod från R1(situation 1).